Νέο πρόγραμμα για μικρές επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου

by Mykonos Locals

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου».

Η δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Δικαιούχοι
– Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, οι οποίες να έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2018.
Ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 25.000€

– Υφιστάμενες Επιχειρήσεις.
Ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) 50.000€

– Υπό σύσταση Επιχειρήσεις.
Ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 25.000€

Επισημαίνεται πως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε καθεστώς franchising, shop in a shop κτλ.

Προϋπολογισμός & Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από € 25.000 (για τις νέες υφιστάμενες και τις υπό σύσταση) έως € 100.000 και επιδοτείται το 75% έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης)
Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, τα επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται και κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης αυξημένου τουλάχιστον κατά 40%.

Προθεσμία και διάρκεια έργου
Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι:
Έναρξη: 23/02/2022 και ώρα 13:00
Λήξη: 15/04/2022 και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος πατώντας εδώ

Περισσότερα στην ίδια κατηγορία μπορείτε να δείτε εδώ.

Άρθρα στην ίδια κατηγορία